Handels- og forretningsbetingelser

Handelsbetingelser for online køb af billetter til turbånd og andre produkter hos A/S Dyrehavsbakken.

1. Aftale om køb af billetter til turbånd og andre produkter

Køb foretaget i A/S Dyrehavsbakkens webshop er bindende for dig (herefter

”køber”), når A/S Dyrehavsbakken (herefter ”sælger”) har registreret betalingen.

 

Sælger forbeholder sig ret til at foretage ændringer i leverancen indtil leveringstidspunk- tet. Sælger garanterer i så fald som minimum en tilsvarende funktionalitet og ydelse.

Disse handelsbetingelser er i øvrigt underlagt dansk rets almindelige regler, herunder bl.a. E-handelsloven og Forbrugeraftaleloven mv.

 

2. Betaling

2.1.Betalingsformer

Betaling i webshoppen kan foretages med Dankort og udvalgte betalingskort. Derud- over er det muligt at betale med EAN-nummer. Se venligst særlige vilkår for dette nedenfor. Der opkræves et administrationsgebyr på dkk. 5,- pr. ordre.

Køber har følgende betalingsmuligheder:

Dankort

Visa Dankort Visa Elektron Maestro

Visa (Firmakort +1,2%, ikke EU kort +1,55%) Mastercard (Firmakort +1,2%, ikke EU kort +1,55%) MobilePay

EAN

Betalingsoplysninger behandles krypteret efter aftale med ReePay. Der er således ikke andre, der kan få indsigt i købers kortoplysninger, ligesom sælger ej heller ser og/eller gemmer dine kortoplysninger.

Sælger opbevarer dog navn, adresse, telefonnummer og e-mail på den enkelte køber til brug for eventuel udstedelse af nye billetter og/eller gavekort som følge af bortkomst, jf. disse handelsbetingelsers punkt 5. Oplysningerne opbevares ikke til øvrige kommercielle formål. Der henvises i øvrigt til Dyrehavsbakkens persondatapolitik: www.bakken.dk/persondatapolitik

1.Ved køb med Dankort og andre betalingskort:

Beløbet hæves på købers konto, når køber accepterer ordren i sælgers webshop. Straks herefter afsendes en ordrebekræftelse med link til billetter til køber pr. e-mail. Heri vil vilkår for bl.a. fortrydelse være beskrevet. Vilkår for fortrydelse er tillige beskrevet i nærværende handels- og forretningsbetingelser, som køber gøres bekendt med og accepterer indholdet af i forbindelse med købet.

2.Ved køb med EAN

Alle bestillinger med EAN-nummer håndteres manuelt. Når du har gennemført bestillingen og opgivet dit EAN-nummer, vil du modtage en mail, der bekræfter din bestilling. Den endelige ordrebekræftelse modtager du, når bestillingen er behandlet.

Sammen med din endelige ordrebekræftelse modtager du et link, hvor du kan hente dine billetter. Alle EAN-fakturaer bliver pålagt et administrationsgebyr på 70 kr.

 

3. Gyldighed

Billetter til turbånd med en bestemt anvendelsesdato er kun gyldige for den valgte dag. Dette gælder tillige alle andre produkter med bestemt anvendelsesdato, herunder ek- sempelvis produkter indeholdende madvarer, som fx picnickurve, heltekost mm. Det vil fremgå af ordrebekræftelsen, om der er tale om et produkt med en bestemt anvendel- sesdato.

For produkter, hvor der ikke er tale om en bestemt anvendelsesdato, eller hvor der ikke er angivet en bestemt afhentningsdato ved køb, gælder, at disse afhentes i Bakkens Salg og Information i åbningstiden indenfor sæsonen, som er:

26. marts – 12. september 2021 (lukkedage mandage-torsdage i perioden 6. -
28. april inkl. samt mandage-torsdag i perioden 30. august – 9. september)

16. – 24. oktober 2021
26. november – 19. december 2021 (lukkedage mandage–torsdage i hele perioden)
 

Gavekort er gyldige i 3 år fra datoen for udstedelsen i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler om forældelse, medmindre der er aftalt en kortere gyldighedspe- riode. Der tages forbehold for almindelige prisstigninger. Der gøres endvidere opmærk- som på, at Dyrehavsbakken har sæsonåbent, og at der i sæsonen kan forekomme lukke- dage. Gavekort kan ikke indløses udenfor sæsonen eller på lukkedage.

 

4. Bortkomst af billet

Såfremt købers billet eller gavekort bortkommer, kan ny rekvireres ved personlig henvendelse hos sælger. Det er dog et krav, at køber kan forevise gyldig billedlegitimation samt give gyldige oplysninger om hvilket telefonnummer og hvilken e-mailadresse, der er opgivet ved købet.

Udstedelse af ny billet/gavekort kan dog ikke ske for så vidt angår billetter og gavekort, der relaterer sig til en bestemt dato, hvis datoen er overskredet.

 

5. Fortrydelse og ombytning

Der gælder ikke fortrydelsesret for så vidt angår turbånd eller billetter mv. udstedt til brug på bestemte datoer, herunder eksempelvis turbånd eller billetter til arrangementer og bespisning.

Der er fortrydelsesret med hensyn til gavekort, sæsonkort, rabathæfter og andre køb, som ikke relaterer til en bestemt dato. For at udnytte fortrydelsesretten skal køber in- den 14 dage efter købet underrette sælger om, at køber vil bruge fortrydelsesretten. Det er tilstrækkeligt for overholdelse af fristen, at underretningen, når den foreligger på pa- pir eller e-mail, er klar og afsendt inden fristens udløb. Fortrydelse skal ikke begrundes. Sælger kvitterer for modtagelsen af fortrydelsen.

Hvis køber udøver sin fortrydelsesret efter denne aftale, refunderer sælger alle betalinger modtaget fra køber uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om købers beslutning om at fortryde denne aftale. Sælger gennemfører som udgangspunkt en sådan tilbagebetaling med samme beta- lingsmiddel. som køber benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre køber ud- trykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges køber ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Ved ombytning af gavekort til billetter nedskrives gavekortets værdi med de ønskede

billetters værdi.

 

6. Restriktioner som følge af Covid-19 (Corona) eller lignende

Dyrehavsbakken er forpligtet til at følge myndighedernes krav og retningslinjer i forbin- delse med Coronaepidemien eller lignende epidemier. Disse restriktioner varierer, og køber er forpligtet til at holde sig orienteret på sælgers hjemmeside, herunder eksem- pelvis mht. krav om, at adgang forudsætter fremvisning af en negativ Coronatest, der er under et vist antal dage gammel, krav til afstand, krav til at bære maske på Dyrehavs- bakken og lignende. Der gælder ingen særlig fortrydelsesret eller ret til at returnere køb som følge af sådanne restriktioner, uanset om disse er opstået før eller efter købet, og sælger forbeholder sig retten til at afvise gæster, der ikke opfylder de pågældende krav og retningslinjer.

 

7. Reklamation/Forældelse

Alle reklamationer skal rettes direkte til sælger.

Køber skal reklamere inden rimelig tid efter at køber har eller burde have opdaget mang- len, der giver anledning til reklamationen. Ellers fortabes retten til reklamation. Forældel- seslovens almindelige regler er i øvrigt gældende medmindre andet er aftalt.

 

8. Forbehold

Sælger tager følgende forbehold:

Forbehold for fejl i priser samt for udsolgte varer
Forbehold for trykfejl og/eller systemfejl genereret af webshoppen
Forbehold for fejl i priser og andre trykfejl i markedsføringsmateriale på www.bakken.dk såvel som igennem eksterne markedsføringskanaler
 
Ved sådanne fejl er sælger ikke bundet af de angivne priser eller vilkår.

 

9. Erstatningsansvar/Ansvarsbegrænsninger

Sælger er erstatningsansvarlig over for køber efter dansk rets almindelige regler herom.

Sælger kan kun afkræves erstatning for tab som følge af mangler, hvis sælger har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller givet køber vildledende oplysninger eller forsømt at oplyse om en mangel, som sælger kendte eller burde kende eller manglen efter købets indgåelse er forårsaget ved sælgers forsømmelse.

Sælger er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af data og omkostnin- ger til disses retablering og tab af fortjeneste, uanset om dette skyldes simpel eller grov uagtsomhed.

Sælger har produktansvar i forhold til leverancens skadeforvoldelse på personer og gen- stande i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager sælger sig intet produktansvar.

 

10. Ansvarsfrihed – force majeure

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for sælger, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrde- fuld:

Arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed som parterne ikke har været herrer over, såsom brand, krig, uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder,

mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftmidler, epidemier – herunder nye som gamle - og mangler ved leverancer fra underleverandø- rer, eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Såfremt sælger ønsker at påberåbe sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal sælger uden ugrundet ophold skriftligt underrette køber om begivenhedens opståen og ophør.

Begge parter er berettigede til, ved skriftlig meddelelse til den anden, at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Sælger afgør, hvornår der foreligger en omstændighed, der forhindrer aftalens opfyl- delse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld.

 

11. Kontaktoplysninger for sælger A/S Dyrehavsbakken

Dyrehavevej 62

2930 Klampenborg bakken@bakken.dk CVR-nr. 33247613

Administrationskontor - Tlf. 3963 3544

Telefontid: mandag-fredag kl. 09.00-15.00

 

Ovenstående Handels- og forretningsbetingelser er senest opdateret den 01-06-2021